Algemene voorwaarden

Text verzinnen

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

V.H.T. Automatisering B.V.
Marssteden 29
7547 TE  Enschede

1.0. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door VHT aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en van aanneming van werk, door VHT met derden aangegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden VHT niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door VHT zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat VHT een mededeling van de opdrachtgever dat deze de VHT voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laten.

1.3. Indien VHT niet steeds de strikte nalevering van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat VHT het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen.

2.0. Aanbiedingen

2.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij offerte aanvraag verstrekte gegevens. Een aanbod is slechts bindend indien VHT dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.

2.2. Gegevens door VHT verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorgaand bericht van VHT en gelden niet als offerte.

3.0. Overeenkomsten

3.1. Alle met VHT gesloten overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als boven bedoeld alsmede aanvullingen daarop binden VHT eerst nadat, en voor zover zij door VHT zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

3.2. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voortvloei­ende uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, of wanneer hij door beslag of ander sinds zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is ingeboekt of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken dat de opdrachtge­ver onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht de door ons geleden schade van de opdrachtgever te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij de opdrachtgever terug te halen, waarbij de opdrachtgever reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.

4.0. Prijzen

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.

4.2. Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten lasten, vrachten, etc. Indien na de opdrachtbevestiging in een of meer in de hierboven genoemde kostprijsfaktoren een wijziging plaatsvindt, is VHT gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4.4. Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft opdrachtgever niet het recht de overeen­komst te ontbinden.

5.0. Aansprakelijkheid

5.1. VHT is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde produkten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door haar te leveren of geleverde programmatuur en/of documentatie, en/of diensten, tenzij sprake is van kwade opzet of grove schuld. VHT is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfs­storing, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van produkten en diensten.

5.2. Opdrachtgever vrijwaart VHT en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door VHT (op) geleverde diensten en produkten.

5.3. Opdrachtgever vrijwaart VHT voor aanspraken door derden die in opdracht van opdrachtge­ver werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. VHT is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever bij het project betrokken derden.

5.4. VHT is niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden gegevens en andere informatiedragers van opdrachtgever, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van opdrachtgever zijnde originelen.

5.5. Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door VHT ten behoeve van de opdrachtge­ver verrichte diensten en/of werkzaamheden worden geacht op de opdrachtgever te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of het tijdstip, waarop de overeenkomst met de opdrachtgever ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.

5.6. De aansprakelijkheid van VHT uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

5.7. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

6.0. Garantie     

6.1.Er wordt door VHT geen garantie verstrekt op geleverde produkten en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantie is verstrekt is.

6.2 De in punt 6.1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door VHT op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. VHT is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling door garantie worden gedekt aan de opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

7.0. Facturering

7.1. Voor overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten waarvoor een vaste prijs geldt, geschiedt facturering en betaling in termijnen zoals vastgelegd in de betreffende overeen­komst. De vastgelegde termijnen worden in rekening gebracht op basis van te verrichten werkzaamheden en/of te leveren

diensten, vermeerderd met voor rekening en risico van de opdrachtgever komende kosten, tenzij partijen er de voorkeur aan geven aan het einde van de opdracht met de opdrachtgever af te rekenen.

7.2. Voor opdrachten op basis van een uurtarief wordt maandelijks op de laatste dag factuur aan opdrachtge­ver verzonden.

8.0. Betalingen

8.1. De betaling van de door VHT te leveren produkten dient te geschieden bij vooruitbetaling of a contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door VHT is toegestaan.

8.2. VHT is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft VHT het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.  

8.3. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door de opdrachtgever faillisse­ment, surséance van betaling of curatele stelling wordt of is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of -voorzover een rechtspersoon zijnde- wordt ontbonden.

8.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft VHT zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever daarvoor een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand onverminderd de overige aan VHT toekomende rechten.

8.5. Indien na het verstrijken van een bij aangetekend schrijven gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerech­telijke incassokosten, waaronder die van advocaten, procureurs, deurwaarders en incassobureau. De buitengerechte­lijke incassokosten worden door partijen gefixeerd op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met een minimum van € 750,- exclusief BTW.

9.0. Reclame

9.1. Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of produkten als op faktuurbe­dra­gen, dienen binnen tien dagen na ontvangst van diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk en aangetekend bij VHT te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestel­de, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

9.2. VHT is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtge­ver op het ogenblik van indienen zijner reclame aan al zijn alsdan jegens VHT bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en VHT dan ook voortvloeiende heeft voldaan.

9.3. De door VHT aangeleverde produkten dienen enkel en alleen in de originele en verzegelde verpakkin­gen doorgeleverd te worden door de opdrachtgever aan tussen personen of afnemers.

9.4. Opdrachtgever verbindt zich op straffe van verval van zijn reclamerecht, de produkten onverwijld na aflevering, zorgvuldig op gebreke te onderzoeken, met dien verstande dat van verzegelde produkten de zegel niet mag worden verbroken.

9.5. Zonder een, door VHT toegekend, R.M.A.-nummer mogen geen produkten worden geretourneerd. De onder een R.M.A.-nummer te verzenden goederen zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en dienen in originele verpakking zonder verbroken zegels, franco aangeleverd te worden.

10.0. Uitvoering werkzaamheden

10.1. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden, steeds door VHT bepaald.

10.2. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in 10.1 genoemde plaats steeds door opdrachtgever worden bepaald, bij gebreke waarvan, zulks uitsluitend ter beoordeling van VHT, deze steeds door VHT wordt bepaald.

10.3. Bij opdrachten op basis van een uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de werktijden door personeel van VHT worden gewerkt. In dat geval wordt het uurtarief met navolgende toeslagen verhoogd:

  1. met 50 % voor overuren op werkdagen
  2. met 100 % voor zon- en feestdagen

10.4. De door personeel van VHT bij de uitvoering van een opdracht gemaakte reis- en verblijfs­kosten komen voor rekening van opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

11.0. Eigendom

11.1. Tot op het tijdstip, waarop de opdrachtgever aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens VHT heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van VHT te beschikken en gebruik te maken van de door VHT opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door VHT verrichte werkzaamhe­den, en behoudt VHT zich het recht om reeds opgeleverde programma­tuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.

11.2. Indien de opdrachtgever jegens VHT in gebreke is, zal hij gehouden zijn om binnen 48 uur, nadat hij daartoe schriftelijk door VHT is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamhe­den van VHT aan VHT ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.000,- verbeurd voor iedere dag, dat hij hiermede in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken.

11.3. VHT behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechte­lijke werken voor.

11.4. Opdrachtgever zal zich onthouden van het verhuren van software noch deze in bruikleen af te staan noch de software te veranderen, kopiëren of te reproduceren. Opdrachtgever zal een zelfde verplichting aan tussenpersonen en afnemers op leggen.

12.0. Geheimhouding

12.1. VHT zal maatregelen nemen zodat alle aan VHT door de  opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. VHT zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet aan derden kenbaar maken.

12.2. VHT zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhou­ding in acht nemen.

12.3. Indien VHT zich verbindt om gegevens, die opdrachtgever aan VHT verstrekt, met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documenta­tie, die VHT aan opdrachtgever zal verstrekken teneinde opdrachtgever in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan VHT ter verwerking aan te bieden alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van VHT aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

13.0. Tussentijdse beëindiging, opschorting, ontbinding

13.1. Voor overeenkomsten voor opdrachten op basis van nacalculatie geldt zowel voor de opdrachtgever als

door VHT een opzegtermijn van tenminste een maand, tenzij anders overeengekomen.

13.2. Voor overeenkomsten voor opdrachten met een vaste prijs en een vaste leverdatum kan de overeen­komst tussentijds schriftelijk door opdrachtgever of VHT beëindigd worden, dan wel door hun rechtsopvol­gers, onder de voorwaarde dat de opzeggende partij aan de andere partij 15% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de totale kontraktwaarde en geldt onverminderd indien nog aan de uitvoering van de opdracht is begonnen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde produkten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in stand.

13.3 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst te vertragen tot ten hoogste 6 maanden na de overeengekomen expiratiedatum, mits tussen de opdrachtgever en VHT een schriftelij­ke overeenkoming is bereid omtrent de financiële vergoeding door de opdrachtgever aan VHT terzake van de opschorting dan wel vertraging.

13.4. VHT is niet bevoegd tot opschorting, behoudens indien artikel 18 van toepassing is doch vertraging van ten hoogste 3 maanden na de overeengekomen expiratiedatum geeft opdrachtgever geen recht tot het weigeren van produkten en/of werkzaamheden en/of diensten, dan wel het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van een schadevergoeding.

14.0. Concurrentiebeding

14.1. Het is de opdrachtgever verboden om binnen zes maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met VHT een overeenkomst met de door VHT ter beschikking gestelde medewerkers en/of met medewerkers van VHT aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect en al dan niet tegen betaling, anders dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VHT.

14.2. Voor iedere overtreding van het bepaalde in 14.1 verbeurt de opdrachtgever aan VHT een boete, welke niet voor rechterlijke matiging vatbaar is en overeenkomst met een bedrag gelijk aan het op dat tijdstip bij VHT geldende hoogste uurtarief, vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week ).

15.0.Medewerking opdrachtgever

15.1. De opdrachtgever zal VHT steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inrichtingen verschaffen, welke VHT noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

15.2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan VHT apparatuur, materialen, informatie­dragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die aan VHT aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

15.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar de controle of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtin­gen   -zoals in 6.1 en 6.2 omschreven – betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de  daaraan door VHT te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en water- toevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten  bij voortduring in stand worden gehouden.

15.4. De opdrachtgever zal de nodige demoproducten in zijn showroom plaatsen alsmede zijn personeel zodanig trainen dat zij ten alle tijde derden genoegzaam over de produkten kunnen informeren.

16.0.Wijzigingen

16.1. Hoewel VHT een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is VHT tot een dergelijke instelling op geen enkele wijze verplicht.

16.2. Een instemming zoals bedoeld in 16.1. kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

16.3. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en afleveringen en afleveringen leidt tot meer werk en extra leveringen door VHT, zullen die door VHT steeds volgens de dan geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leiden tot minder werk kan dat welliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch VHT behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door VHT reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparaten, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

16.4. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan opdrachtgever worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoeringen daarvan. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door VHT de uitvoering door opdrachtgever wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigen van de (systeem)specificaties nadat deze door opdrachtgever zijn goedgekeurd de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

16.5. Vertragingsschade geleden door VHT doordat opdrachtgever zich niet binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door VHT van ontstaan van meerwerk heeft uitgelaten, dient door opdrachtgever geheel aan VHT vergoed te worden.

17.0. Duurovereenkomsten

17.1 Indien VHT met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet doch voorziet in het door VHT periodiek of anderzins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke van zodanige overeenkomst, voor een jaar.

18.0. Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij wanprestatie door onze leveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij VHT in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst VHT gebruikt maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, gehele of algehele staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of het bedrijf van onze leveranciers.

18.2. In het geval van overmacht, zoals in 18.1 omschreven -ook al was deze omstandigheid ten tijde van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien- waardoor VHT tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is VHT gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat VHT in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

18.3. In het geval bedoeld in 18.2 is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan VHT verleende opdracht in te trekken.

18.4. Indien en voor zover VHT haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmee overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.

18.5. Indien de overmacht zes maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is dan de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de deze toestand in trad. 

19.0. Levering, montage, configureren en installatie

19.1. De eventuele montage-, configuratie- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

19.2. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen,

door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de leeftijd, evenwel zulks ter beoordeling van VHT, zal deze in nader overleg treden met opdrachtgever.

19.3. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop VHT de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandig­he­den, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

19.4. Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het in 18.1 t/m 18.5 bepaalde voor het geval dat VHT door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

19.5. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag VHT de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, tot de opdrachtge­ver de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

19.6. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van VHT worden de werkzaamhe­den geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

19.7. Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daar onder begrepen materialen, informatiedra­gers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. VHT is slechts gehouden een verzekering af te sluiten, indien en voor zover VHT zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.  

19.8. Facturen met een totaal netto gefactureerd bedrag excl. BTW van € 750,- en meer worden franko thuis geleverd.

19.9. Bij levering onder rembours, indien zulks geschiedt op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van opdrachtgever, komen remboursementskosten volledig ten laste van opdrachtgever.

20.0. Geschillen

20.1. De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

20.2. Alle geschillen worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, onderworpen aan het oordeel en beslecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement te Almelo of door een in overleg aan te wijzen normaal competente rechter.

20.3. Het in punt 20.1 en 20.2. gestelde is ook van toepassing indien de opdrachtgever in het  buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. VHT behoudt zich het recht voor een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door een buitenlandse bevoegde rechter.